Em Gạo chào đời….

Em Gạo ra đời tròn mười ngày. Cái sự đi đẻ của mẹ em xứng đáng được kể bằng 1…